Polityka prywatności

Regulamin rezerwacji i pobytu

Regulamin określa warunki rezerwacji i pobytu. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

Dokonując rezerwacji gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez ośrodek wypoczynkowy Chomiczówka zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (dz. U. Nr 101 z 2002 r. Poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Aby dokonać rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie, mailowo lub wypełniając formularz na stronie www.chomiczowkaleba.pl  z pytaniem o dostępność miejsc.

Po dokładnym ustaleniu warunków pobytu goście potwierdzają rezerwację wpłacając zadatek na nasze konto. Na przelewie uprzejmie prosimy wpisać imię i nazwisko, swój adres zamieszkania i nr tel. kontaktowego.

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto nr: 66 9324 0008 0003 9390 2000 0010 które należy do: "Chomiczówka" 84-360 Łeba, ul. Brzozowa 8

Potrzebę wystawienia faktury prosimy zgłaszać już przy rezerwacji. Dane do faktury (nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres, oraz nip ) prosimy przekazywać nam drogą elektroniczną.

Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu ok. 30% zadatku w ciągu 7 dni na konto ośrodka.

Nie wpłacenie zadatku w określonym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

Istnieje możliwość rezygnacji z dokonanej rezerwacji na 30 dni przed rozpoczęciem pobytu. Zwrot w wysokości 70 % wpłaconego zadatku jest zwracany na konto wpłacającego.

Płatności pozostałej części opłaty za pobyt goście dokonują bezpośrednio przy zameldowaniu w ośrodku w dniu przyjazdu.

Ośrodek zastrzega sobie prawo nie potwierdzenia lub odwołania rezerwacji z przyczyn technicznych. W przypadku odwołania rezerwacji przez ośrodek wpłacony zadatek zwracany jest w całości na konto osoby, która dokonała rezerwacji.

Ośrodek ma prawo do odmówienia zameldowania osobie, która rażąco narusza jego regulamin.

Skrócenie pobytu przez gościa nie upoważnia ośrodka do zwrotu wpłaconej części kwoty za niewykorzystane dni.

Rezerwacja ważna jest do godziny 10.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień). Jeżeli gość wcześniej nie powiadomił recepcji o fakcie późniejszego przybycia, zadatek wpłacony przy rezerwacji nie jest zwracany.

Czasowe przerwy w funkcjonowaniu urządzeń technicznych lub usług – nie z winy ośrodka, nie zwalnia gości z dokonania pełnej płatności.

Pobyt w ośrodku jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku gości i ich podopiecznych, w zakresie promocji i dokumentacji działalności ośrodka wypoczynkowego Chomiczówka w Łebie. Oświadczenie o jakim mowa jest równoznaczne z wyrażeniem przez gości i ich podopiecznych zgody na rozpowszechnianie wizerunku, w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 poz. 904 z 2000r. z późniejszymi zmianami).

Pokoje nie są sprzątane w trakcie pobytu, jednak jest możliwość zamówienia zmiany pościeli.

Każdy z gości zobowiązany jest do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem obiektów i ośrodka. O ewentualnie wywołanych szkodach należy natychmiast powiadomić dyrekcję ośrodka.

Przyjazd lub wyjazd dodatkowej osoby należy zawsze zameldować w recepcji.

Śniadania podajemy w godzinach 8.30 – 11.00.

Właściciele ośrodka nie ponoszą odpowiedzialności za należące do gości rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie ośrodka. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżających gości będą odesłane na wskazany przez gościa adres lub ośrodek przechowa je przez 3 miesiące.

Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za spowodowane uszkodzenia lub zniszczenia majątku, stanowiącego własność ośrodka oraz za braki w wyposażeniu, powstałe z winy jego lub osób go odwiedzających lub towarzyszących.

Parkingi na terenie ośrodka sa bezpłatne. Dla jednego pokoju lub domku przysługuje jedno bezpłatne miejsce parkingowe.

 

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kompleks Wypoczynkowy "Chomiczówka" w Łebie, 84-360 Łeba, ul. Brzozowa 8.

Użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający ze strony internetowej i/lub przesyłający dane za pomocą formularzy na stronie https://www.chomiczowkaleba.pl/

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi nasza strona internetowa i w jaki sposób może je wykorzystywać?

Nasza strona internetowa będzie wykorzystywała (jak również zbierała informacje) o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

W pojedynczych przypadkach pozwalamy sobie zbierać informacje o użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe (np. w przypadku badań ankietowych).

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora danych w celu prawidłowej obsługi zapytania i realizacji usług. Podanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne. Do umów powierzenia danych zawartych w ramach działalności Administratora zaliczamy:

  1. Korespondencja będąca odpowiedzią na przesłanie zapytań przez formularze kontaktowe, czat,

  2. Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,

  3. Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter)

Żadne z powyższych informacji nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do wykonania zamówienia/usługi etc.

Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera/analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną internetową. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową.

W szczególnych przypadkach możemy dopuścić sporządzenia zbiorczych raportów/ ogólnych zestawień tematycznych, które zostaną ujawnione osobom trzecim (podane zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników witryny).

Uzyskiwane dane możemy przekazywać podmiotom trzecim w przypadku, gdy te podmioty świadczą na naszą rzecz: usługi związane z obsługą naszej strony internetowej, usługi związane z realizacją umów zawartych poprzez naszą stronę internetową, usługi związane ze zbieraniem danych statystycznych, czy też usługi marketingowe (w postaci remarketingu). W każdym takim przypadku podstawą przekazania danych jest zagwarantowanie przez podmiot zewnętrzny gwarancji poufności danych zapisanych w jego bazach.

Możemy przekazywać uzyskane dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w przypadku, gdy łączy nas umowa z usługodawcą mającym swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W każdym takim przypadku sprawdzamy czy państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Cookies

Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z tym komputerem. Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies w celach statystycznych, marketingowych (w postaci remarktingu) oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki są dostępne w jej menu lub na stronie producenta. Wyłączenie informacji cookies w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów naszej strony internetowej, jednak może powodować utrudnienia w korzystaniu z niej.

Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Więcej o plikach cookies przeczytasz m.in. pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Informacja o politykach prywatności dostawców zewnętrznych

  1. Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

  2. Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

  3. Twitter - https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

  4. Instagram - https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
     

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.

Nasza strona internetowa nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej społeczności. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających naszą stronę internetową (takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane zgodnie z celem w związku z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Zabezpieczenia 
Nasza strona internetowa zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane

Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub złożyć skargę do organu nadzorczego. Mogą również Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.

Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Użytkownika tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

W każdym czasie mogą Państwo także cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkich zgłoszeń mogą Państwo dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

Kontakt 
Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też chcą skorzystać z przysługujących Użytkownikowi praw proszeni są o kontakt mailowy z Administratorem danych: info@chomiczowkaleba.pl lub kontakt listowny na adres: Kompleks Wypoczynkowy "Chomiczówka" w Łebie, 84-360 Łeba, ul. Brzozowa 8.

Przejdź do góry strony